Vẫn có thể ở lại Anh trong trường hợp visa hết hạn trong khoảng từ 24/01/2020 đến 30/05/2020 do Covid-19

Thông tin mới nhất của Bộ nội vụ Anh liên quan đến những người có visa UK hết hạn trọng thời gian từ 24/01/2020 đến 30/05/2020

• Tất cả các cá nhân đang ở Vương quốc Anh hợp pháp và không thể rời đi vì những hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 sẽ không bị coi là người quá hạn hoặc chịu bất kỳ ảnh hưởng nào trong tương lai.

• Thị thực sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 nếu một cá nhân không thể rời khỏi Vương quốc Anh vì hạn chế đi lại hoặc tự cách ly liên quan đến coronavirus (COVID-19. Các cá nhân phải liên hệ với email của Đội Di trú về Corona Virus để thông báo về tình hình của họ. (email: CIH@homeoffice.gov.uk. Email phải viết bằng tiếng Anh).

• Đội Di trú về Corona Virus sẽ cập nhật các chi tiết liên quan trên cơ sở dữ liệu của UKVI. Các cá nhân sẽ được thông báo rằng UKVI đã lưu ý các chi tiết của họ; họ sẽ không bị bắt giữ; và giai đoạn này sẽ không bị tính là bất hợp pháp khi nộp hồ sơ xin visa trong tương lai.

• Yêu cầu phải liên hệ với Đội Di trú về Corona Virus áp dụng cho các cá nhân thuộc bất kỳ quốc tịch nào có visa hết hạn từ ngày 24 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Bản gốc tiếng Anh

• No individual who is in the UK legally, but whose visa is due to, or has already expired, and who cannot leave because of travel restrictions related to COVID-19, will be regarded as an overstayer, or suffer any detriment in the future.

• A visa will be extended to 31 May 2020 if an individual cannot leave the UK because of travel restrictions or self-isolation related to coronavirus (COVID-19). Individuals must contact the Coronavirus Immigration Team email to advise of their situation. (Email: CIH@homeoffice.gov.uk. Your email must be in English).

• The Coronavirus Immigration Team will update relevant details on UKVI databases. Individuals will be advised that UKVI have noted their details; they will not be subject to enforcement action; and this period will not be held against them in future applications.

• This requirement to contact Coronavirus Immigration Team applies to individuals of any nationality whose leave expires between 24 January 2020 and 30 May 2020.